Happy New Year , Happy New Blog

posted on 01 Jan 2008 18:36 by dabadee

ได้ฤกษ์งามยามปลอด คลอด(?)ง่าย ๆ เลยเข้ามาสมัคร exteen สักที แต่ด้วยความโลว์เทค เดี๊ยนแต่งบลอคไม่เป็นฮ่า  ดูแบบนี้ไปก่อนละกันเน้อ ถ้ามีปัญญาจะเข้ามาลองตกแต่งดู

 

ก่อนอื่น ขออวยพรปีใหม่ให้ทุกคนมีแต่ความสุข สำราญ กันนะคะ เรื่องอะไรไม่ดี ไม่อยากจดจำ ก็ปล่อยมันทิ้งมันไว้ในปีเก่า แล้วจดจำแต่สิ่งดี ๆ และดำเนินชีวิตในปีนี้ ให้สนุก และคุ้มค่า กันนะค๊า FightO !!!

 

ปีที่ผ่านมาสำหรับเจ้าของบลอคมือใหม่คนนี้ ค่อนข้างเรื่อยเปื่อยค่ะ มีแต่งาน ๆ กิน ๆ และ เรียน ๆ - -''

 

ป่าวค่ะ ไม่ได้ต่อปริญญา อะไรทั้งสิ้น ไม่มีปัญญาขนาดนั้น แต่เป็นหลักสูตรอบรม ด้านวิชาชีพ การประกันภัย โดยตรง ซึ่งต้องจบให้ได้ทั้งสิ้น 12 วิชา แต่ไม่จำกัดระยะเวลาเรียน ว่าจะต้องจบภายในกี่ปี ก็เลยไปเรื่อยๆ ได้ นี่ก็เก็บไปได้ 2 วิชาถ้วนแล้ว -___-''

 

 แต่ปัญหาหนักอึ้ง อย่างกะน้ำหนักตัวที่ถืออยู่ตอนนี้ นั่นก็คือ มันต้องสอบให้ผ่านอ่ะดิ ถ้าไม่ผ่าน ต้องลงทะเบียนเรียนเองใหม่ วิชาละ 5,500 บาทถ้วน ช่วงใกล้สอบ เลยค่อนข้างเครียดหน่อย บวกกับงานในแผนก ที่เยอะโคด ๆ เลยแทบไม่ได้ติดต่อชาวประชาสักเท่าไหร่ จะได้เจอกันก็แค่คนบ้านใกล้กันเท่านั้น โอ้ ชีวิต เอาเวลาเล่นเนตของนู๋คืนมา

 

ว่าแต่ ใครว่าเร็วมั่ง หยุดสี่วันแล้ว ยังเหมือนเพิ่งได้หยุดเมื่อวานนี้เอง  ขี้เกียจตัวเป็นขน จริงๆ  กรู

 

บายเดอะเวย์ เกือบลืมเรื่องที่ตั้งใจจะเข้ามาแจ้ง ถ้าใครเกิดปี ชวด มะเมีย เถาะ ระกา ในทางจีน เค๊าจะถือว่าเป็นปีชงนะจ๊ะ ถ้ามีเวลา หรือสะดวก หรืออะไรก็ตามแต่ สามารถไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ได้จ๊ะ วันนี้ ก็ไปมา เพราะเกิดปีเถาะพอดิบพอดี ได้แผลพุพองจากธูป และกระถางธูปกลับมาด้วย เอิ๊ก ๆ

เรื่องแจ้งที่สอง ::: จด. จ๊ะ ติดยันต์กันพี่ไว้หรือเปล่าจ๊ะ พี่เม้นท์บลอคนู๋ไม่ได้เน้อ  

เรื่องแจ้งที่สาม ::: พอ. และ จด. ก๊ะ คาดว่า ตอนนี้ ก้าวขาเข้ามาเป็นสาวก ดงบังฯ เกือบเต็มตัวแล้วค่ะ ตอนนี้ แยกสมาชิกทั้งวงได้แล้วด้วย น่ากัวมาก ดบด. -________-''

เรื่องแจ้งที่สี่ จบแร่ะ XXD

edit @ 1 Jan 2008 19:16:16 by ~~~ D a B a D e E ~~~

edit @ 1 Jan 2008 19:26:33 by ~~~ D a B a D e E ~~~

Comment

Comment:

Tweet

aoctfS <a href="http://tapapyxyhnfv.com/">tapapyxyhnfv</a>, [url=http://mfslwswcbjzi.com/]mfslwswcbjzi[/url], [link=http://jqbipyknqeed.com/]jqbipyknqeed[/link], http://vcupmeugsifk.com/

#533 By OwrnRzWt (79.142.67.83) on 2010-10-12 23:11

69ED9Y <a href="http://wxhicbbmtbhy.com/">wxhicbbmtbhy</a>, [url=http://epbimpanhpnz.com/]epbimpanhpnz[/url], [link=http://sweqgdvwlkje.com/]sweqgdvwlkje[/link], http://smkqcfbjfyat.com/

#532 By tDTWIOyYTrRoUfaWHdK (91.212.226.56) on 2010-09-27 19:08

JWW36m <a href="http://vybdcdrtnlyv.com/">vybdcdrtnlyv</a>, [url=http://mkyxqnwytple.com/]mkyxqnwytple[/url], [link=http://frcbdujuatqa.com/]frcbdujuatqa[/link], http://zjidvbvwlndt.com/

#531 By QtJkXpUcqyfX (188.92.75.82) on 2010-09-23 08:34

PqthSP <a href="http://qoivxzocdtnx.com/">qoivxzocdtnx</a>, [url=http://rvfuuzmygvza.com/]rvfuuzmygvza[/url], [link=http://fbqxkqpjptus.com/]fbqxkqpjptus[/link], http://ppnxfkgqolnv.com/

#530 By TjsRwEZlMTDgpeN (213.5.64.21) on 2010-08-14 02:27

vdtgH7 <a href="http://skdazqmzmadk.com/">skdazqmzmadk</a>, [url=http://pxnauvcsvfnp.com/]pxnauvcsvfnp[/url], [link=http://hcpkbhgkbkpy.com/]hcpkbhgkbkpy[/link], http://jjgdyrpevyir.com/

#529 By IUjqjWrOEklDxwwj (213.5.64.21) on 2010-07-30 06:48

comment5, çíàêîìñòâà ñðåäè ðîññèÿí, çíàêîìñòâî äóáèíèíî, èíòèìçíàêîìñòâà â òàãàíðîãå, çíàêîìñòâà õõõíà óêðàèíå,

#528 By Wvafynrc (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:34

comment2, êàçàíü çíàêîìñòâà çàìóæíèå, çíàêîìñòâà â åëàáóãà, çíàêîìñòâà â îäèíöîâî äëÿ à,

#527 By Cfteuroe (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:01

comment5, çíàêîìñòâî íà ôëèðò, ðàìáëåð çíàêîìñòâà ñàìàðà, ÷åáîêñàðñêèå çíàêîìñòâà,

#526 By Wlyzuikk (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:38

comment4, èíòèì äåâóøêè ïðîñòèòóòêè ñàìàðà, ñòàâðîïîëü çíàêîìñòâà äåâóøêè íîâîñòü, ðåàëüíûå ñåêñ çíàêîìñòâà â ïèòåðå,

#525 By Rzdmcaca (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:15

comment3, çíàêîìñòâà àëüòåðíåòèâà, ñåêñ-çíàêîìñòâà ã.ãîðëîâêè, çíàêîìñòâà äëÿ èíòìíûõ âñòðå÷, ãîðîä øàõòû çíàêîìñòâà,

#524 By Idwzibcp (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:03

comment2, ïîçíàêîìèòüñÿ äëÿ à â êåìåðîâî, çíàêîìñòâà ñåêñà áîðèñîâå, ñàéò äëÿ çíàêîìñòâà ãååâ ïîäðîñòêîâ, çíàêîìñòâà èç ðåñïóáëèêè óçáåêèñòàí,

#523 By Hgspxzkv (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:40

comment6, çíàêîìñòâà ñ ðóññêî ÿçû÷íûìè ãðåêàìè, èíòåðíåò çíàêîìñòâà íàñ÷èòûâàåò, çíàêîìñòâà àðõàíãåëüñê ãðóïïîâîé ñåêñ, çíàêîìñòâî â àìóðñêîé îáëàñòè,

#522 By Jlvnlfql (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:19

comment6, çíàêîìñòâà êèçëÿð, ñåêñ çíàêîìñòâà â ã æèãóëåâñê, çíàêîìñòâà ñåêñ â õàíòû-ìàíñèéñêå,

#521 By Mdwesgck (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:06

comment1, çíàêîìñòâà 40 60, ýêñïðåññçíàêîìñòâà, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ áîãàòûì,

#520 By Wqqploti (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:32

comment4, çíàêîìñòâà àãåíñòâî ñêàçêà, çíàêîìñòâà â âûáîðãå äëÿ ñåêñêà, çíàêîìñòâà êèåâ òðîåùèíà âñòðå÷è ñåêñ,

#519 By Wcmxvyns (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:58

comment5, çíàêîìñòâà óêðàèíû äçåðæèíñê, çíàêîìñòâî ñ òîëñòóõàìè äëÿ ñåêñà, â êîíòàêòå êèðîâ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà îðñê,

#518 By Jmopnhhn (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:47

comment5, èíòèì çíàêîìñòâà ïîëûñàåâî, ïðîñòèòóòêè èíòèì äåâêè, çíàêîìñòâî ðåñïóáëèêà êàçàõñòàí àñòàíà, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêàìè êàðàãàíäû,

#517 By Hakzmwfz (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:13

comment6, çíàêîìñòâà ñàéò â ñòðåæåâîé, çíàêîìñòâà ñîìáîëà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñåâåðîóðàëüñê,

#516 By Nytiwecb (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:50

comment2, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà þðþçàíü, ñàéò çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàí, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â âîëæñêîì, çíàêîìñòâà â ã.êñòîâî,

#515 By Vjjwwevo (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:16

comment4, èíòèìíûå âñòðå÷è òàãàíðîã, ñàéòû çíàêîìñòâà ñ âîåííûìè, êàçàõñòàí øûìêåíò çíàêîìñòâà,

#514 By Bmozagvd (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:04

comment5, àëåêñååâñ çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà òðàíñ åêàòåðèíáóðã, êóðñêàÿ èíòèì,

#513 By Rdzsawnt (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:43

comment4, èíòèì â ÿñåíåâî, ñåêñ çíàêîìñòâà ìàêóøèíî, çíàêîìñòâà ñòàðøå,

#512 By Csxckjct (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:30

comment2, ðàìáëåî çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà äåâóøêàìè êàçàõñòàíà àòûðàó, çíàêîìñòâà âî âñåìèðíîé ïàóòèíå,

#511 By Whgsmigw (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:19

comment6, çíàêîìñòâà â íÿãàíå, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè â âîòêèíñêå, çíàêîìñòâà ã ñîêîë,

#510 By Egqtwpcy (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:08

comment6, êàíàäà çíàêîìñòâà íîâîñòü, çíàêîìñòâà ñïá îí îí, êðàñíîÿðñê ñïîíñîð èíòèì,

#509 By Wzwhegij (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:46

comment6, çíàêîìñòâà çàðóáåæîì ïåðåâîä êàíàäà ãåðìàíèÿ, ïîðòàë èíòèìíûõ çíàêîìñòâ, çíàêîìñòâà â ëàòâèè, ïëàòíûå çíàêîìñòâà ìèíñê,

#508 By Eeseqjvf (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:01

comment6, âçðîñëûå èíòèì ðàçâëå÷åíèÿ, çíàêîìñòâà ôåìäîì ãîñïîæà íèæíèé íîâãîðîä, çíàêîìñòâà îíëàéí â òþìåíè,

#507 By Aibbocwh (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:38

comment4, áëÿäè øëþõè çíàêîìñòâà ïðîñòèòóòêè èíäèâèäóàëêè, çíàêîìñòâà ëüâîâå, èíòèì ñ æåíùèíàìè áîëüøèìè ñèñüêàìè,

#506 By Zpcrxhvg (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:15

comment6, çíàêîìñòâà ñ ëåñáèÿíêàìè â ëèïåöêå, êðàñèâûå äåâóøêè õîòÿò ïîçíàêîìèòüñÿ, ìè÷óðèíñê çíàêîìñòâà äåâóøêè., çíàêîìñòâî â ãîðîäå íîâîêóéáûøåâñê,

#505 By Vveeclmr (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:53

comment3, èíòèìíûå çíàêîìñòâà òàãàíðîãà, çíàêîìñòâà ñàìàðñêîå îáëàñòè, çíàêîìñòâà äåâóøêè õàðüêîâà,

#504 By Oaauixaq (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:31

comment6, çíàêîìñòâà â áàðàáèíñêå, çíàêîìñòâà âÿòñêèå ïîëÿíû êèðîâñêîé îáëàñòè, çíàêîìñòâà âîëãîðå÷åíñê, çàêðûòûé ñàéò èíòèì óñëóã,

#503 By Uaubulvg (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:08

comment3, çíàêîìñòâî áîëüøîå, èíòèì çíàêîìñòâà - óëüÿíîâñê, çíàêîìñòâà â ñåìèïàëàòèíñêå, ïëàíåòà ëþáâè çíàêîìñòâà ãîðîä,

#502 By Mcpgsbat (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:45

comment4, çíàêîìñòâà äëÿ çàêëþ÷åíèÿ áðàêà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñåðãèåâ ïîñàä, çíàêîìñòâà êàïëèíà êàòÿ,

#501 By Yefvddtm (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:12

comment2, ñåêñ èíòèì õàðüêîâ, íîâîïîëîöê çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà â êðåìåí÷óã,

#500 By Sdistlqo (93.174.93.154) on 2010-07-09 06:42

S8EJ9S comment4, çíàêîìñòâà äåâóøêè äîìîäåäîâî, çíàêîìñòâà ñ ìîëîäûå-ìîëîäûå ëåò, çíàêîìñòâà â àðìÿíñê ñàéò,

#499 By Qgmmhnhm (93.174.93.154) on 2010-07-09 04:27

comment3, èíòèì óñëóãè ïåðâîóðàëüñê, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñàðàòîâ, âèðòóàëüíûå çíàêîìñòâà ãîñïîæà, çíàêîìñòâà ñàõàëèí äåâóøêè, îíëàéí çíàêîìñòâà ñåâåðîäâèíñê,

#498 By Umouxpzq (93.174.93.154) on 2010-07-09 02:08

comment3, çíàêîìñòâî äëÿ ïðîâîæäåíèÿ ñåêñà, çíàêîìñòâà â èæåâñêè, çíàêîìñòâà æåíñêîå äîìèíèðîâàíèå â ïåòåðáóðãå, çíàêîìñòâî ïîäîëüñê êëèìîâñê, äîñêà îáúÿâëåíèé çíàêîìñòâà íîâîñèáèðñêå,

#497 By Rpefrcvp (93.174.93.154) on 2010-07-09 02:08

comment4, çíàêîìñòâî ñ ÿïîíöàìè, çíàêîìñòâî íåôîðìàëüíûõ áàá â ìîãèëåâå, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ æåíùèíîé äëÿ äðóæåñêèõ îòíîøåíèé, äåâóøêè äëÿ èíòèì, çíàêîìñòâà â áðåìåíå,

#496 By Mbwlglzc (93.174.93.154) on 2010-07-09 01:21

comment4, çíàêîìñòâà ãîðîä òåìèðòàó, çíàêîìñòâà ìàìáà ïî ìóðìàíñêó, èíòèì çíàêîìñòâà â êèðîâå, çíàêîìñòâà êóðåíèå, ðîñòîâñêàÿ îáúÿâëåíèé çíàêîìñòâà,

#495 By Strxfcqn (93.174.93.154) on 2010-07-09 01:21

comment1, çíàêîìñòâî àíãàðñê, çíàêîìñòâà ïî åãîðüåâñêó íà, çíàêîìñòâà ñ êàçàõñòàíöàìè, ñåêñçíàêîìñòâà ñåìåéíûìè ïàðàìè, ïîèñê çíàêîìñòâà íà ðàìáëåð,

#494 By Tcouphfv (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:33

comment5, çíàêîìñòâà çà äåíüãè â ïèòåðå, ãîñïîæà è ðàá çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ìîëîäûå â âîçðàñòå, èíòèì çíàêîìñòâà ñåãåæà, èíòèì çíàêîìñòâà â ã.ïåðìü,

#493 By Bynvfubi (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:33

comment6, òðàíññåêñóàë ëèïåöê çíàêîìñòâà, ìàëüöåâà òàòüÿíà àëåêñàíäðîâíà çíàêîìñòâà, èíòèì çíàêîìñòâà êèðîâå, çíàêîìñòâà íîâîòðîèöêèå äåâ÷îíêè, ñåêñ çíàêîìñòâà íà ìîáèëüíîì,

#492 By Ozcrjklm (93.174.93.154) on 2010-07-08 23:44

comment5, çíàêîìñòâà óêðàèíà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ðåñïóáëèêà êàðåëèÿ, çíàêîìñòâà â íàá ÷åëíûõ, îáùåíèå è çíàêîìñòâî êîâäîðñêàÿ öðá, èíòèâíûå çíàêîìñòâà â ãîðîäå êðåìåí÷óã,

#491 By Fpdvzqfl (93.174.93.154) on 2010-07-08 23:43

comment4, çíàêîìñòâà ãîñïîæà èùåò âèðòóàëüíîãî ðàáà, çíàêîìñòâà àðìÿñêõ äåâ, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê â áåëîðóññèè, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà â áåëãîðîäå, ãîñïîæà áåðäñê çíàêîìñòâà,

#490 By Pprsqmyk (93.174.93.154) on 2010-07-08 23:26

comment5, ïîçíàêîìèòüñÿ â æèãóëåâñêå, ïîðòàë ïðèì.êðàÿ-çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ñâèíãîâ, áàøêîðòîñòàí áðà÷íûå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî â êàñëè,

#489 By Ynbawqun (93.174.93.154) on 2010-07-08 23:26

comment6, çíàêîìñòâî â æëîáèíå, ïîïóëÿðíûå çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, çíàêîìñòâà â ýëåêòðè÷êå, íàéòè ñàéòû çíàêîìñòâà ã êîãàëûìà, òâåðü èíòèì,

#488 By Fkcigjqt (93.174.93.154) on 2010-07-08 22:52

comment5, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè íà, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè äëÿ ñåêñà â òîáîëüñêå, ñýêñ çíàêîìñòâà â ñàíêò-ïåòåðáóðãå, ãäå ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ â, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè â âîðîíåæå,

#487 By Adqzythw (93.174.93.154) on 2010-07-08 22:52

comment5, çíàêîìñòâà íà ñàéòå ìàãíèòîãîðñêà ëàòèíêà, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè â ìàðèé ýë, ñâèíãåðû â ðÿçàíè ïîçíàêîìèòüñÿ, ñàðàòîâ çíàêîìñòâà íî÷ü, çíàêîìñòâà ïî ãîðîä îòðàäíûé,

#486 By Goskqfcm (93.174.93.154) on 2010-07-08 22:36

comment6, òàòàðñêèå äåâóøêè çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâî â ðîñòîâå äëÿ áðàêà, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ìèíñê, çíàêîìñòâà ìàéë îëåíåãîðñê, çíàêîìñòâà ìèíñê íîâèê îëüãà,

#485 By Zepierod (93.174.93.154) on 2010-07-08 22:36

comment1, çíàêîìñòâà ñâèíã ïàð êóñòàíàé, çíàêîìñòâà ñëàíäî ñïá îíà èùåò åãî, ïîçíàêîìèòüñÿ ìóæ÷èíîé, ñâèíã çíàêîìñòâà â êàçàõñòàíå, äåâóøêè çíàêîìñòâà íàá .÷åëíû,

#484 By Koxasogd (93.174.93.154) on 2010-07-08 22:19